Gedeeltelijke tussenkomst in betaling van uw verwarmingsfactuur

De maximumprijs van huisbrandolie neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.

Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW’s en de petroleumsector.

Het Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming (huisbrandolie en bulk propaangas).

Premie energiefactuur: Wat?

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de energiefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het Fonds komt van 1 januari tot 31 december tussen.

De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Het gaat om de factuur betaald voor:

 • huisbrandolie,
 • lamppetroleum (type c),
 • bulkpropaangas.

  NIET VOOR :

 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet,
 • propaangas in gasflessen,
 • butaangas in gasflessen.

Premie energiefactuur: Voor wie?

Categorie 1 : personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 17.649,88€ verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste*.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

– wanneer het huishouden geniet van het OMNIO-statuut;

– wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder  kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;

– wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

Categorie 2 : personen met begrensd inkomen

Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3 : personen met schuldoverlast

Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.120.

Premie energiefactuur: Voor welke brandstof?

De in aanmerking komende brandstoffen zijn:

 • huisbrandolie in bulk : een verwarmingsbrandstof, ook stookolie of mazout genaamd, in vloeibare vorm, besteld in liter (grote hoeveelheid), voor het vullen van een brandstoftank;
 • huisbrandolie (of mazout) aan de pomp: hetzelfde product als het hierboven toegelichte product, maar in kleine hoeveelheden gekocht (jerrycans van 5, 10 liter), gebruikt voor petroleumkachels;
 • lamppetroleum (c) aan de pomp: een verwarmingsbrandstof in vloeibare vorm, vooral gebruikt voor petroleumkachels (= op zich staande petroleumkachels zonder rookgaskanaal), gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10 liter);
 • bulkpropaangas: petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank.

Het Fonds komt dus niet tussen voor aardgas/stadsgas – elektriciteit – propaan/butaangas in flessen – pellet – hout – steenkool…

Premie energiefactuur: Hoeveel?

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwamingstoelage.

Er is geen interventiedrempel meer.

Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 300 €.

Zodra de op de factuur aangerekende prijs, BTW inbegrepen, gelijk of hoger is dan de drempels die hieronder bepaald worden, wordt de bijdrage als volgt bepaald:

Prijs per liter vermeld op
factuur

Bedrag van de toelage per
liter

Maximumbedrag van de toelage per prijscategorie

< € 1,23

14 cent

€210

>= € 1,23 en < € 1,255

15 cent

€225

>= € 1,255 en < € 1,28

16 cent

€240

>= € 1,28 en < € 1,305

17 cent

€255

>= € 1,305 en < € 1,33

18 cent

€270

>= € 1,33 en < € 1,355

19 cent

€285

>= € 1,355

20 cent

€300

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

De toekenning van een forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp sluit de toekenning van een toelage voor een levering van brandstof in bulk uit, en omgekeerd.
Indien u recht hebt op de toelage, ontvangt u dit bedrag in de hand (cash) of via een storting op uw rekeningnummer. Als u behoort tot categorie 3 wordt de toelage via het OCMW rechtstreeks betaald aan de brandstofleverancier.

Premie energiefactuur: Wat moet ik doen?

Indien u denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet u contact opnemen met het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na de levering.

Het OCMW zal nagaan:

 • of u wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep
 • of u inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen.
 • of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres van waar u gewoonlijk verblijft.
 • of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen (uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opgevraagd worden. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Het OCMW zal u volgende documenten vragen:

 • In ieder geval een kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
 • Indien u behoort tot categorie 1 :
  • uw identiteitskaart,
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
 • Indien u behoort tot categorie 2 :
  • uw identiteitskaart,
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
 • Indien u behoort tot categorie 3 :
  • uw identiteitskaart,
  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Last update:1/10/2016

Gespreide betaling? Dat kan! Klik HIER voor meer info

Nog vragen? Contacteer Brandstoffen Verfaille